Obsah

 

Změny v odpadové hospodářství platné

od 1. 1. 2019

 

Od ledna příštího roku do 30. 4. 2019  bude probíhat značení všech popelnic, které jsou využívány občany městyse Lukov a to speciálními samolepkami se znakem městyse, popisem druhu odpadu a velikosti popelnice. Tato změna se týká nádob na komunální odpad a plast.

Samolepky budou vydávány paní účetní, např. při úhradě poplatku za svoz komunálního odpadu, vždy podle počtu přihlášených osob k pobytu a po zvážení potřeby občanů podle následujících pravidel:

 

- 1 - 2 osoby –  u popelnic na komunální odpad bude vydána 1 samolepka na popelnici o

                          velkosti 110 L

                        - u popelnic na plast - 1 samolepka na popelnici o velikosti 120 L

 

- 3 -5 osob  –  u popelnic na komunální odpad - 1 samolepka na popelnici o velikosti 240 L                              nebo 2 samolepky na popelnici 110 L

                      -  u popelnic na plast - 1 samolepka na popelnici 120 L

 

- 6 a více osob – u popelnic na komunální odpad - 1 samolepka na popelnici o velikosti                                         240 L + 1 samolepka na 110 L nebo 3x samolepka 110 L

                            -  u popelnic na plast – 2 samolepky

 

Majitelům staveb, které slouží k individuální rekreaci a jsou tedy využívány jako chalupy, bude vydána 1 samolepka na popelnici na komunální odpad o velikosti 110 L a 1 samolepka na popelnici na plast 120 L.

 

Vzhledem k tomu, že je zaveden 14ti denní svoz komunálního odpadu, je velikost popelnic rozdělena tak, aby stačila pro domácnost s určitým počtem členů.

Prosíme všechny občany o vyzvednutí samolepek na popelnice nejpozději k datu 30. 4. 2019, protože nádoby bez samolepky nebudou od 1. 5. 2019 vyváženy. Současně upozorňujeme, že od tohoto data také budou probíhat pravidelné kontroly nejen počtu vyvážených nádob, ale také jejich plnosti. V případě, že popelnice nebude naplněná alespoň do ¾ své velikosti, nebude vyvezena. Kontroly bude provádět zaměstnanec městyse Lukov.

 

Sazba poplatku 

za svoz komunálního odpadu

 

Skutečné náklady na svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2017 činily 62 781 Kč, takže pro rok 2019 se sazba poplatku zvýší na 480 Kč. Sazba poplatku vychází ze zákona a skládá se ze dvou částí – povinný výpočet dle skutečně vynaložených nákladů městyse a nepovinný výpočet daný zákonem, jehož maximální výše je 250 Kč. Náklady jsou rozúčtovány následovně:

62 781 děleno 265 (250 osob s pobytem na území obce + 15 staveb určených k individuální rekreaci) = 236 Kč + zákonná složka poplatku ve výši 244 Kč = 480 Kč.

 

Od 1. 1. 2019 je platná nová Obecně závazná vyhláška městyse Lukov č. 1/2018, která přesně specifikuje poplatníka, sazbu poplatku i osvobození. Je veřejně přístupná na webu městyse Lukov.