Obsah

Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2018 ve výši 460 Kč za osobu (ev. 460 Kč za rekreační objekt), lze uhradit převodem na účet Městyse Lukov vedený u České spořitelny, a.s. č.: 1583349339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. nemovitosti, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení. Připomínáme, že poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.2018.

 

 

 

Odpady

Provázejí lidstvo od pradávna a jsou produktem veškeré lidské činnosti. Jedná se o movitou věc, které se člověk zbavuje  nebo má úmysl   nebo  povinnost  se jí zbavit. Z  pohledu práva  přesně  odpad definuje  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

 

 

Odpadové hospodářství 2017 

 

Letošní rok jsme se rozhodli, i přes předpokládané zvýšení nákladů na likvidaci odpadů v obci, zavést „malou separaci biologického odpadu“. Do domácností byly dodány hnědé nádoby o velikosti 240 l na bioodpad, které jsou sváženy (v období od 30.4 do 30.11.) ve 14 denních intervalech, vždy dle aktuálního svozového kalendáře pro daný rok.  Samozřejmě stále platí, že přebytečný bioodpad  (větve, apod.)  může být i nadále ukládán na dvoře úřadu městyse, kde bude jednorázově či postupně odvezen. Doba svážení odpadu: pondělí až pátek - od 7.00 do 15.00 hod.

                                                         sobota - od 9.00 do 11.00 hod.

 

Za rok 2016 došlo opět ke snížení nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ze 64 007 Kč (rok 2015) na 61 129 Kč. Díky tomu se nám sníží poplatek v roce 2018  z původních 480 Kč na 460 Kč. Ke snižování těchto nákladů dochází hlavně díky vašemu poctivému třídění jednotlivých složek komunálního odpadu, za což vám všem patří velký dík. Pokud budeme dále snižovat tyto náklady, bude se samozřejmě snižovat i sazba poplatku za svoz komunálního odpadu. Podrobný rozpis příjmů a výdajů za odpady bude uveden v červencovém zpravodaji 2018, po provedení účetního propočtu.