Obsah

Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2018 ve výši 460 Kč za osobu (ev. 460 Kč za rekreační objekt), lze uhradit převodem na účet Městyse Lukov vedený u České spořitelny, a.s. č.: 1583349339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. nemovitosti, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení. Připomínáme, že poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.2018.

 

 

 

Odpady

Provázejí lidstvo od pradávna a jsou produktem veškeré lidské činnosti. Jedná se o movitou věc, které se člověk zbavuje  nebo má úmysl   nebo  povinnost  se jí zbavit. Z  pohledu práva  přesně  odpad definuje  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

 

 

Odpadové hospodářství 

 

V roce 2017 jsme se rozhodli, i přes předpokládané zvýšení nákladů na likvidaci odpadů v obci, zavést „malou separaci biologického odpadu“. Do domácností byly dodány hnědé nádoby o velikosti 240 l na bioodpad, které jsou sváženy (v období od 30.4 do 30.11.) ve 14 denních intervalech, vždy dle aktuálního svozového kalendáře pro daný rok. I v případě bioodpadu žádáme o vyvážení pouze plných popelnic, aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování nákladů za svoz odpadů.

Samozřejmě stále platí, že přebytečný bioodpad  (větve, apod.)  může být i nadále ukládán na dvoře úřadu městyse, kde bude dle potřeby jednorázově či postupně odvezen.

Doba svážení odpadu: pondělí až pátek - od 7.00 do 15.00 hod.

                                                         sobota - od 9.00 do 11.00 hod.

 

Za rok 2016 došlo opět ke snížení nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ze 64 007 Kč (rok 2015) na 61 129 Kč. Díky tomu se nám sníží poplatek v roce 2018  z původních 480 Kč na 460 Kč. Ke snižování těchto nákladů dochází hlavně díky vašemu poctivému třídění jednotlivých složek komunálního odpadu, za což vám všem patří velký dík.

 

Meziroční srovnání

V roce 2017 došlo ke zvýšení nákladů za likvidaci všech druhů odpadů na území městyse Lukov o 23 648 Kč. Tato částka je vyšší především díky nákladům vynaloženým za likvidaci bioodpadu a za častější svoz papíru. Zavedením hnědých nádob došlo ke zvýšení nákladů o 16 791 Kč. Také díky 14dennímu svozu velkých kontejnerů na papír jsme vynaložili o 6883 Kč více než v loňském roce. Mírné zvýšení je také u nebezpečného odpadu a zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní druhy odpadů jsou v podobné výši jako v roce 2016.