Obsah

Zápis dětí do Mateřské školy Bezkov pro školní rok 2022/20236

Typ: ostatní
Důležité informace k zápisu dětí do MŠ Bezkov.

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE TAKÉ zde.

 

Mateřská škola, Bezkov, okres Znojmo, příspěvková organizace

Bezkov 58, 66902 p. Znojmo, tel. 515 236 345, IČO: 710 08 713, e-mail: msbezkov@seznam.cz

 

 

Zápis do MŠ Bezkov pro školní rok 2022/2023

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 34, ods.2 byl stanoven termín zápisu do mateřské školy na 10.května 2022 v době od 10 do 14 hodin.

Koho se zápis týká:

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Pro děti, které do 31.srpna 2022 dosáhnou pěti let, je předškolní vzdělávání povinné (podrobně § 34a a 34b školského zákona). Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit individuální vzdělávání. Své dítě pak může vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola (přípravná třída ZŠ, zahraniční škola apod.). Rozhodne-li se rodič pro individuální vzdělávání dítěte, musí tuto skutečnost oznámit písemně ředitelce MŠ nejpozději do 14. května 2022 (viz vzor).

 

Jak tiskopis žádosti získat:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ najdete na webových stránkách MŠ na adrese https://www.skolka.bezkov.cz v záložce dokumenty.

 Co k žádosti přiložit:  

K žádosti o přijetí je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte (případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče) a potvrzení praktického dětského lékaře o povinném očkování dítěte (viz. přihláška). V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost doložit potvrzení o řádném očkování se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 

Jak žádost podat:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (263km2g)   
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
  • prostřednictvím poštovních služeb (doporučeně, rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole nejpozději 10.5.2022 v den zápisu

Průběh zápisu:

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří, kdy se k nám dostavíte se svým dítětem  v době od 10 do 14 hodin a můžete si společně prohlédnout naši mateřskou školu, případně zodpovíme vaše dotazy. V den zápisu vám bude přiděleno a oznámeno registrační číslo.

 

Rozhodnutí o přijetí:

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení (§165 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí, popřípadě nepřijetí, bude zákonným zástupcům předáno osobně nejpozději do 30 dnů od doby konání zápisu (termín předání rozhodnutí sdělíme e-mailem) a pořadí uchazečů bude také zveřejněno pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy po dobu 15-ti dnů.

Zákonný zástupce účastníka řízení  (=dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí mateřské školy o nepřijetí ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím mateřské školy. Odvolání musí být odůvodněné.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte ředitelce MŠ – tel. 515 236 345.

 

 

 

 

Kritéria

k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Kritéria

 

Bodové ohodnocení

Předškolák s trvalým pobytem ve spádovém obvodu – tj. dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8.2022 5 let a více

Vždy přijat/a

Děti 4-leté k 31.8.2022

s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

                         10

Děti 3-leté k 31.8.2022

s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

                          9

Děti 3-leté k 31.12.2022

s trvalým pobytem ve spádovém obvodu

                          8

Předškolák

s trvalým pobytem mimo spádový obvod

                          7

Děti 4-leté k 31.8.2022

s trvalým pobytem mimo spádový obvod

                          6

Děti 3-leté k 31.8.2022

s trvalým pobytem mimo spádový obvod

                          5

Děti 3-leté k 31.12.2022

s trvalým pobytem mimo spádový obvod

                          4

V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

 

Zákonný zástupce zjistí, jaká je spádová mateřská škola dítěte z obecně závazné vyhlášky vydané konkrétní obcí, ve které má dítě trvalé bydliště. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

 

 

 

V Bezkově dne 7.4.2022                                                Bc. Ivana Novotná, ředitelka MŠ Bezkov


Příloha

Vytvořeno: 14. 4. 2022
Poslední aktualizace: 14. 4. 2022 12:42
Autor: správce Bc. M. Gregorová