Obsah

 

Změny v odpadové hospodářství platné

od 1. 1. 2019

 

Od ledna příštího roku do 30. 4. 2019  bude probíhat značení všech popelnic, které jsou využívány občany městyse Lukov a to speciálními samolepkami se znakem městyse, popisem druhu odpadu a velikosti popelnice. Tato změna se týká nádob na komunální odpad a plast.

Samolepky budou vydávány paní účetní, např. při úhradě poplatku za svoz komunálního odpadu, vždy podle počtu přihlášených osob k pobytu a po zvážení potřeby občanů podle následujících pravidel:

 

- 1 - 2 osoby –  u popelnic na komunální odpad bude vydána 1 samolepka na popelnici o

                          velkosti 110 L

                        - u popelnic na plast - 1 samolepka na popelnici o velikosti 120 L

 

- 3 -5 osob  –  u popelnic na komunální odpad - 1 samolepka na popelnici o velikosti 240 L                              nebo 2 samolepky na popelnici 110 L

                      -  u popelnic na plast - 1 samolepka na popelnici 120 L

 

- 6 a více osob – u popelnic na komunální odpad - 1 samolepka na popelnici o velikosti                                         240 L + 1 samolepka na 110 L nebo 3x samolepka 110 L

                            -  u popelnic na plast – 2 samolepky

 

Majitelům staveb, které slouží k individuální rekreaci a jsou tedy využívány jako chalupy, bude vydána 1 samolepka na popelnici na komunální odpad o velikosti 110 L a 1 samolepka na popelnici na plast 120 L.

 

Vzhledem k tomu, že je zaveden 14ti denní svoz komunálního odpadu, je velikost popelnic rozdělena tak, aby stačila pro domácnost s určitým počtem členů.

Prosíme všechny občany o vyzvednutí samolepek na popelnice nejpozději k datu 30. 4. 2019, protože nádoby bez samolepky nebudou od 1. 5. 2019 vyváženy. Současně upozorňujeme, že od tohoto data také budou probíhat pravidelné kontroly nejen počtu vyvážených nádob, ale také jejich plnosti. V případě, že popelnice nebude naplněná alespoň do ¾ své velikosti, nebude vyvezena. Kontroly bude provádět zaměstnanec městyse Lukov.

 

Sazba poplatku 

za svoz komunálního odpadu pro rok 2021

 

Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily

114 470,00 Kč a byly rozúčtovány takto:

náklady 114 470,00 děleno 276  = 414,75 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč. 

Od 1. 1. 2021 je účinná nová Obecně závazná vyhláška městyse Lukov č. 2/2020, která přesně specifikuje poplatníka, sazbu poplatku i osvobození. Je veřejně přístupná na webu městyse Lukov.