Obsah

                     Vážení rybáři,

vzhledezdarm k nepříznivé epidemiologické situaci v ČR

a vládním opatřením bude letošní rybářská sezóna opět

zahájena bez rybářských závodů.

Chytat začínáme od 15. března 2021 a povolenky je

možné zakoupit buď na Úřadě městyse Lukov nebo

po telefonické domluvě na č.p. 96.

Současně Vás všechny prosím o prostudování a dodržování nového rybářského řádu, který byl schválen zastupitelstvem městyse Lukov 12. března 2021 s platností od 15. března 2021 (viz. níže).

Petrův zdar a pevné zdraví všem!!!

                                                                                                                            Vladimíra Hochová

    

Rybářský řád – rybník Lukov

platnost rybářského řádu od roku 2021

 

 

I.

POVOLENKY K LOVU RYB

 

1.1 ZÁKLADNÍ POVOLENKA

 

Rybáři s trvalým pobytem v obci:

 • děti a mládež do 15 let včetněpovolenka zdarma – 3 ks ryb (kapr nebo lín), každá další 100 Kč (také na 3 ks ryb)

 • mládež od 16 do 18 letcena 250 Kč - na 5 ks ryb (kapr, štika, candát nebo lín)

 • dospělí - cena 500 Kč – na 5 ks ryb (kapr, štika, candát nebo lín)

 

Rybáři bez trvalého pobytu v obci:

 • děti do 15 let včetněcena 250 Kč – na 3 ks ryb (kapr nebo lín)

 • dospělí a mládež od 16 letcena 500 Kč – na 3 ks ryb (kapr nebo lín)

 

1.2 JEDNODENNÍ POVOLENKA:

 

 • CHYŤ – PUSŤ - cena 200 Kč – vystavena vždy na určitý den, bez možnosti ponechání úlovku a po skončení lovu musí být vrácena do schránky na Úřadu městyse

 

1.3. PRAVIDLA VYSTAVENÍ A UŽÍVÁNÍ POVOLENEK

 

Povolenku je možné zakoupit v úředních hodinách v budově Úřadu městyse Lukov nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 739697502 (Hochová V.). Finanční částka za prodej povolenek bude použita na nákup nových ryb do našeho rybníku.

Vyplněnou nebo nepoužitou povolenku na konci sezóny vracejte VŽDY do schránky na úřad městyse nejpozději do konce měsíce prosince. V případě, že nebude vystavená povolenka řádně vrácena, bude rybáři v příštím roce připočítána k ceně nové povolenky pokuta 100 Kč.

POVOLENKA slouží při kontrole určenou oprávněnou osobou jako povolení k lovu a je nepřenosná na jinou osobu!!! UPOZORŇUJEME, že během celé rybářské sezóny budou probíhat kontroly oprávněnou osobou, která při porušování řádu bude postupovat následovně:

 • první porušení jakéhokoliv ustanovení rybářského řádu – slovní napomenutí

 • druhé porušení – odebrání Povolenky k lovu ryb bez náhrady (v tomto případě není možné vrátit peníze za zakoupenou povolenku) a současně zákaz rybolovu na Rybníku Lukov po zbytek sezóny!

Pravidla, která tento řád neřeší se řídí rybářským řádem Moravského rybářského svazu.

Při ponechání ulovené ryby (max. 1 ryba za den) - vždy nutný zápis do povolenky s podpisem druhého rybáře (samozřejmě pokud je přítomen).

 

 

II.

DOBY HÁJENÍ

 

Celoročně - tyto ryby musí být VŽDY vráceny vodě!

- amur bílý, jeseter ruský, jeseter sibiřský

- mateční kapři s mírou nad 70 cm

Od 1. listopadu do 15. června příslušného roku

- candát obecný

- štika obecná

 

III.

DENNÍ DOBA LOVU

 

Lov ryb je povolen od 1. března do 31. října v tyto doby:

 • březen, duben, květen – od 6.00 do 22.00 hod.

 • červen, červenec, srpen – od 5.00 do 24.00 hod.

 • září, říjen – od 6.00 do 21.00 hod.

 

IV.

ZPŮSOB LOVU

 

1 – 2 pruty, v případě přítomnosti 5ti rybářů u vody – pouze 1 prut!

 • na položenou – nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky

 • na plavanou

 • přívlačí

Lov dravců – je povolen na mrtvou či živou rybku nebo její část. Za nástražní rybky mohou být používány pouze ryby, jejichž lov není vázán nejmenší délkou (např. plotice, ouklej, cejn, slunka, apod.) Nástražní rybky je možné lovit do čeřínku.

 

V.

NEJMENŠÍ LOVNÉ MÍRY

 

 • candát obecný 55 cm

 • kapr obecný 45 cm – 70 cm

 • lín obecný 35 cm

 • štika obecná 60 cm

 

Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve a to přiložením měřidla k rybě v přímce, nikoliv obloukem přes rybu.

 

VI.

POVINNÉ VYBAVENÍ

 

Oprávněný k lovu musí mít u sebe platnou povolenku k lovu ryb, která je nepřenosná na jinou osobu, vyprošťovač háčků (např. peán nebo pinzetu), podběrák a míru pro zjištění ulovených ryb.

 

VII.

RYBOLOV DĚTÍ A MLÁDEŽE

 

Děti a mládež do 15 let včetně může lovit pouze na jeden prut, nesmí lovit na nástražní rybky, ani jejich části. Přívlač je povolena pouze s umělou nástrahou.

 

VIII.

UCHOVÁVÁNÍ PŘISVOJENÝCH RYB

 

Pokud lovící uchovává přisvojené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má přisvojená ryba umožněn alespoň minimální pohyb.

 

IX.

PŘI LOVU SE ZAKAZUJE

 

 • lov mimo denní doby lovu v kalendářním roce z důvodu ochrany ryb

 • střílet ryby, tlouci ryby, chytat je do šňůry, do rukou a do ok

 • lov vybraných druhů, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb

 • užívat k lovu elektrického proudu

 • používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek

 • upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat nezabité ryby udusit

Lovící rybář a jeho doprovod se vždy chovají ohleduplně, slušně, vzájemně si pomáhají a udržují pořádek.

 

 

 

V Lukově 12. března 2021

 

 

 

 

        v. r.                                                                                                                                                     v. r.

…………………………………..                                                                                      ……………………………………….

Vladimíra Hochová                                                                                             Marek Langer

místostarosta městyse Lukov                                                                 starosta městyse Lukov

 

 

 

   

 

Rybářský řád pro rybník Lukov byl projednán a schválen zastupitelstvem městyse na zasedání dne 12. dubna 2021, usnesení č. 8f/2021/Z21.

Dokument ke stažení zde. (565.12 kB)